Padiux

Yalalag 1.jpg

PADIUX BE'NN GURALL

Lloxkenlen llranle neto', gani naken to latj ke di'll gurall, di'll xtil, na di'll gringuw. Llayirjto chixjweto da nak da braw da gorjrenllo.

Gani' gushel're da gak wguiare, na' da wrabre, na da gakren re' usedre' di'll gurall ke llon.

Re' llranle neto' wak wsua' xzon kere', bi llenre' wguiare', wzeraire' na' wrabre latj ni', wiato bi uchato, na bi da wnesto yeto'

Wenksen zare llranle'.

Yalalag 1.jpg
Share